شاهزاده دوريان آزادياش را به يک شرط به او ميدهد. 30 90 10 08 ـ ـ ـ صبير تين شوكي […]